Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste / informointiasiakirja EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 2016/679 

Tiivistelmä 

LääkäriTaskussa on Terveyspalvelu Reseptori Oy:n palvelu. Terveyspalvelu Reseptori Solo Health Oy:n konserniyhtiö. Tässä tiivistelmässä kerromme Sinulle, miten Solo Health käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja. Yksityiskohtaiset tiedot käsittelytoimista löydät alla olevasta asiakasrekisterin rekisteriselosteesta. 

Millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi? 

Henkilötietojesi käsittely Solo Healthissa perustuu asiakassuhteeseen. Olet yhteyshenkilönä asiakkuuden hoitoon ja ylläpitoon liittyvissä asioissa tai olet ottanut yhteyttä Solo Healthin viestintäkanavien kautta ja ilmaissut potentiaalisen kiinnostuksesi meitä kohtaan. 

Mitä tietoja keräämme sinusta? 

Keräämme Sinusta ainoastaan tietoja, jotka ovat tarpeellisia Solo Healthin ja Sinun välisessä yhteydenpidossa liittyen yhteistyöhömme tai potentiaaliseen yhteistyöhömme sekä tietoja, joita tarvitsemme asiakassuhteen luomisessa ja ylläpidossa. Näitä tietoja ovat sähköpostiosoitteesi, nimesi, asemasi yrityksessä sekä antamasi palaute tuottamastamme palvelusta. Lisäksi tallennamme ilmoittamasi markkinointiin liittyvät suostumukset ja kiellot. Emme käsittele tietojasi muihin kuin näihin tarkoituksiin. 

Mistä saamme tietojasi? 

Lähtökohtaisesti tallentamamme henkilötiedot on saatu Sinulta tai yritykseltä, jossa olet työskennellyt asiakassuhteen alkaessa tai sen aikana. Käsittelemme tietojasi ainoastaan asiakassuhteen kannalta tarpeellisen ajan, jonka jälkeen poistamme tiedot rekisteristämme. 

Mihin luovutamme tietojasi? 

Luovutamme tietojasi ainoastaan tarvittaessa ja tarpeellisin osin konserniyhtiöidemme välillä. Yrityksemme palveluiden markkinointia varten pyydämme Sinulta erillisen suostumuksen yhteystietojesi käyttöön. Kaikkien tahojen kanssa, joille tietojasi voidaan perustellusta syystä luovuttaa, on tehty tietojenkäsittelyyn liittyvät lainmukaiset sopimukset ja tietojasi käsitellään aina luottamuksellisina. 

Miten suojaamme tietosi? 

Käytämme henkilötietojen käsittelyyn menetelmiä ja järjestelmiä, joissa tietojesi käsittely on suojattu parhaalla mahdollisella tavalla. Olemme rajanneet tietoihisi pääsyä käyttöoikeuksin ja asianmukaisin teknisin suojausmenetelmin. Tietojesi käsittelyyn osallistuva henkilöstömme noudattaa salassapitovelvollisuutta ja huolehtii kaikin tavoin yksityisyydensuojastasi. 

Solo Health Oy asiakasrekisteri 

Rekisterinpitäjä 

Solo Health Oy ja sen tytäryhtiöt Y-tunnus: 2925239-1 Ruoholahdenkatu 14, 00180 Helsinki 

Tietosuoja-asioista vastaava 

HR- ja lakiasiainjohtaja Jenni Kairinen, jenni.kairinen@solohealth.fi 

Tietosuojavastaava Satu Edberg, satu.edberg@solohealth.fi  

Rekisterin nimi 

Solo Health Oy:n ja sen konserniyhtiöiden asiakasrekisteri 

Henkilötietojen käsittelytarkoitus ja oikeusperuste 

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen ja siihen liittyvien osapuolten velvollisuuksien ja oikeuksien toteuttamiseen; kuten asiakassuhteen luomiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen sekä palvelun tuottamiseen, laskutukseen ja kehittämiseen. 

Rekisteröityjen ryhmät 

Solo Health Oy:n asiakkaat ja asiakkaiden yhteyshenkilöt 

Rekisterin tietosisältö – henkilötietoryhmät 

  • Asiakkaan yhteyshenkilön tiedot: Henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite) 
  • Asiakkaan yhteyshenkilön antama palaute palvelusta 
  • Asiakkaan yhteyshenkilöä koskevat markkinointiin liittyvät suostumukset ja kiellot o Asiakassuhdetta koskevat tiedot: Asiakkaan nimi, y-tunnus, osoitetiedot, tilaus- ja laskutustiedot, tapaamisiin liittyvät tiedot sekä muut asiakkuuteen mahdollisesti liittyvät tiedot 

Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät 

  • Solo Health voi luovuttaa henkilötietoja tarpeellisin osin konserniyhtiöidensä välillä. 
  • Solo Health ei luovuta asiakkaan yhteyshenkilöiden tietoja markkinointitarkoituksiin ilman erillistä suostumusta 
  • Solo Health käyttää alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja sen lukuun. Alihankkijat toimivat Solo Healthille järjestelmä- ja palvelutoimittajina. Alihankkijoiden kanssa on tehty asianmukaiset henkilötietojen käsittelyyn liittyvät sopimukset, jossa on käsittelyn ehtojen lisäksi sitouduttu salassapitovelvollisuuteen. 

Tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Emme luovuta taikka siirrä rekisterissä olevia henkilötietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Henkilötietoja säilytetään kuitenkin pilvipalvelussa, jolloin tietoja saattaa siirtyä myös EU:n ulkopuolelle. Tietojen siirrossa noudatetaan tällöin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia. Riittävä tietosuoja ja -turva varmistetaan tarvittaessa mallisopimuslausekkeilla. 

Henkilötietojen säilytysaika 

Tietoja säilytetään rekisterissä asiakassuhteen voimassaoloajan tai niin pitkään kuin liiketoiminnan kannalta on tarpeellista. Rekisterinpitäjä tuhoaa säilytysajan päättymisen jälkeen kaikki rekisteröityä koskevat tiedot asianmukaisesti tallennusmuodosta huolimatta. 

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden käyttäminen 

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen liittyvissä asioissa rekisteröidyn tulee olla yhteydessä Solo Health Oy:n tietosuoja-asioista vastaavaan henkilöön. 

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden käyttäminen 

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen liittyvissä asioissa rekisteröidyn tulee olla yhteydessä Solo Healthin tietosuoja-asioista vastaavaan.  

a. Oikeus tarkastaa omat henkilötiedot ja oikaista virheelliset tai puutteelliset tiedot  

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu sekä saada jäljennös kyseisistä tiedoista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada virheelliset tai puutteelliset tiedot oikaistuksi.   

Tarkistaakseen omat tietonsa, tulee rekisteröidyn toimittaa kirjallinen omakätisesti allekirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisterinpitäjälle tai esitettävä pyyntö henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.  

Rekisterinpitäjä toimittaa ilman aiheetonta viivytystä rekisteröidyn pyytämät tiedot:  
– Sähköisesti, mikäli rekisteröity on tätä pyytänyt ja mikäli se on tietoturvallisesti mahdollista.  
– Tai järjestää tilaisuuden tutustua hänestä tallennettuihin tietoihin jossakin Rekisterinpitäjän toimipaikoista.  

b. Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)  

Rekisteröidyillä on joissakin tilanteissa lainmukainen oikeus saada henkilötietonsa poistetuksi. Oikeus tietojen poistamiseen on muun muassa silloin, kun tietoja ei enää tarvita tarkoituksiin, joita varten ne alun perin kerättiin.  

c. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä  

Rekisteröidyillä on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa tietojen käsittelyä. Silloin kun käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, mutta rekisteröidyllä on henkilökohtainen erityinen peruste vastustaa tietojen käsittelyä, arvioimme rekisteröidyn pyynnön suhteessa oikeutettuun etuumme. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä erityinen peruste, jonka vuoksi käsittelyä vastustetaan.   

Rekisteröidyillä on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten.  

d. Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen  

Rekisteröidyillä on lainmukainen oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä.   

Rekisteröidyillä on oikeus rajoittaa käsittelyä muun muassa silloin, kun me emme enää tarvitse tietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä itse esimerkiksi oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Tietojen käsittelyn rajoittaminen tarkoittaa, että tietoja ei aktiivisesti käsitellä.  

e. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen  

Rekisteröidyillä on oikeus saada tietosi siirretyksi itsellesi yleisesti käytössä olevassa koneellisesti luettavassa muodossa.   

Siirto-oikeus koskee vain automaattisesti käsiteltäviä tietoja, jotka rekisteröity on itse meille antanut ja joita käsitellään sopimuksen tai suostumuksen perusteella.  

f. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle Euroopan Unionin alueella. Suomessa valvovana viranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto. Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.tietosuoja.fi (PL 800, 00521 Helsinki).  

Tietolähteet, säännönmukaiset tietolähteet 

Tietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen luomisen yhteydessä ja sen aikana. 

Automaattinen päätöksenteko mukaan lukien profilointi 

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Solo Health huolehtii tietoturvasta sekä teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä lainsäädännön ja yleisten korkeiden standardien mukaisesti suojatakseen henkilötietoja luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä. 

Rekisterissä oleviin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Tietojen käsittely vaatii käyttäjältä vähintään henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. 

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja muilla tarkoituksenmukaisilla teknisillä keinoilla suojattuja. 

Solo Health vastaa siitä, että rekisteröityjen henkilötietoja ei pidetä asiattomien henkilöiden saatavilla. 

Solo Healthin henkilöstö on koulutettu henkilötietojen huolelliseen käsittelyyn ja säilyttämiseen. Lisäksi henkilötietoja käsittelevät henkilöt noudattavat salassapitovelvollisuutta. 

Vastaanotolle samantien

Vastaanotolle samantien

Miksi lähteä lääkäriin kun lääkäri voi tulla sinun luoksesi? Hoida vaivasi heti - keskustele suoraan ja turvallisesti lääkärin kanssa!

Aloita lääkärikäynti